Hur många har synpunkter egentligen?

Det är inte bara roligt att få lämna synpunkter på ett kommunalt förslag. Det är faktiskt nödvändigt också! Jag undrar vad som hade hänt istället. Jag är helt övertygad att när vi ger upp det som står oss nära, då är det helt andra krafter som tar över och sätter dagordningen! Det gäller faktiskt de flesta frågor här i livet, både hemma, på arbetsplatsen och inte minst på fritiden.

Vi har lämnat våra egna förslag till kommunens kulturförvaltning och ställer oss också helt bakom Musikföreningen i Kävlinge!

FOLKETS PARK:
Våra synpunkter på Kävlinge kommuns förslag på nya riktlinjer för föreningsbidrag:


Som det framgår av förslaget så skiljer man väldigt mycket på bidrag till kulturföreningar och andra föreningar och skapar väldigt olika förutsättningar, vilket vi är frågande till. Vad är syftet med detta?  Hur motiverar man att föreningar ska behandlas så olika?
De bidrag som kulturföreningar kan söka är inte på något sätt schabloniserade eller utformade så att man som förening kan veta hur mycket man kan få till olika verksamheter och arrangemang, utan man uppmanas ansöka fritt och sedan ska kommunen besluta om vad man får till och inte. Detta tycker vi skapar en onödigt stor osäkerhet för föreningar om vilken ekonomi man kan räkna med när man planerar aktiviteter och gynnar inte föreningslivet långsiktigt.
Idag är det som vi uppfattat det så att de pengar som kulturföreningar kan söka för verksamhet och arrangemang budgeteras som klumpsumma, och fördelas så långt de räcker efter inkomna ansökningar. Vi fick besked att så skulle vara även i nya förslaget. Detta får effekten att ju mer aktivitet som föreningar söker för och ju fler föreningar som bildas desto mindre kan respektive förening få i bidrag för liknande verksamhet. Detta gör ju att man inte uppmanar till ökad aktivitet och fler föreningar utan snarare uppmuntrar till färre föreningar och mindre aktivitet. Detta system skapar också en väldigt tråkig konkurrenssituation mellan kulturföreningar som gör att om vi som musikförening beviljas bidrag till en aktivitet, så minskar vi chansen för en annan förening att få pengar. Så uppfattar vi inte är fallet inom idrotten i Kävlinge.
Dessutom är det ju så att den summan som för närvarande är avsatt till bidrag till kulturföreningar är exceptionellt låg och skulle inte bli många tusenlappar om samtliga föreningar bemödar sig att söka varje år. Skulle det bildas fler föreningar inom denna sektor, vilket vi verkligen hoppas att kommunen är positiv och uppmuntrande till, så blir ju summan utslagen på förening så låg att den är onödig att söka. Inte värt besväret.
Vi föreslår att man utformar systemet på ett sätt så att det uppmuntrar till ökad verksamhet på lång sikt och ger tydliga spelregler och förutsättningar för ett hållbart och växande kulturliv. Någon form av schablonisering i bidragen kring hur många aktiviteter man arrangerar eller liknande, skulle åstadkomma den effekten tror vi.
Vi föreslår också att kommunen ser över bidragsnivåerna till Studieförbunden, som i Kävlinge ligger alltför lågt vilket missgynnar kulturutövande i vår kommun. Studiecirkel-verksamhet är för kulturutövare vad Lokalt aktivitetsstöd är för idrotten. Ett sätt att få bidrag för att regelbundet öva och träna i ett band, teatergrupp eller liknande. Dessutom är det så att för varje krona som kommunen höjer bidrag för studiecirkelverksamhet så skjuter stat och region till 4 ggr så mycket. Så en låg nivå gör att vi går miste om pengar som kan komma kommunens kulturliv till del.
Vi föreslår att en överenskommelse tas fram mellan kulturföreningar och Kävlinge kommun om betydelsen av kultur och fritid för medborgarna, verksamhetsstöd för ideella sektorn i Kävlinge kommun och samverkansformer av olika slag. Syftet är att skapa långsiktighet för kultursektorn i Kävlinge Kommun och det civila samhället.

Med vänliga hälsningar

Christer Eklund
Ordförande Silverforsen Folkets Park Kävlinge