Till Miljö och Teknik, Kävlinge kommun

Synpunkter på tjänsteskrivelse 2012-10-16
Ärende: Del av Kävlinge 34:3 m fl. Detaljplan.
Vi vill först tacka för möjligheten att lämna synpunkter på föreslag till beslut.

Inledning

Styrelsen för Silverforsen ser idag ingen annan framkomlig väg än att utveckla föreningens ideella verksamhet från sommarförening till året runt verksamhet med en eller två anställda. För att detta ska kunna ske krävs en försäljning av aktuell del av fastighet. Intäkterna från försäljningen ska finansiera nödvändiga investeringar inom parkområdet för upprustning och skötsel.
Vi pekar genom denna skrivelse på flera viktiga frågor för att parken ska kunna vara öppen för allmänheten som strövområde och park. Vi ställer oss bakom skrivningen i översiktsplanen, men det innebär också att vi måste få lov att utvecklas, annars står kommunen inte bakom skrivningen i översiktsplanen. Vi är en förening som äger mark för park och koloni. Men denna park är inte bestående och ska inte tas för självklar! Vi är mycket måna om och rädda om vår miljö, men det får inte ske till priset av stagnation eller självdöd.
Vi har redan blivit erbjudna olika alternativ av både kommunledning och privata bostadsbolag, men inga av dem innebär garantier för att föreningen ska kunna leva livaktigt eller att park och koloniområdet kan behålla eller utveckla nuvarande öppenhet för allmänheten.
Eftersom kommunen tidigare nekat oss verksamhetsstöd och borgenslån – och nu föreslås avslag på ändring av detaljplanen, dvs. vår sista utväg för att parken och koloniområdet ska kunna verka som livaktiga föreningar – så anser vi istället att det är dags att rusta upp och investera. Dessutom behöver vi anställa en eller två personal för att kunna sköta parkområdet och för att kunna fortsätta utveckla vår verksamhet till åretruntverksamhet.
Anledningarna till vår begäran om ändring av detaljplan bygger på:
1/ Silverforsen och koloniområdet behöver utvecklas för att överleva som förening och strövområde.
2/ Vår begäran innehåller en överenskommelse med Kävlinge Kommunala Bostadsbolag om försäljning av aktuell fastighet för byggnation av attraktiva hyreslägenheter med betoning på miljö och nära till strövområde. Överenskommelsen innebär bl.a. att samtliga större träd bevaras, liksom att hyresgästerna får tillgång till Silverforsens samlingslokal.
3/ Vårt större projekt för att utveckla året runt verksamhet.
4/ Underlätta och skapa möjligheter för att kunna anställa personal för att dels sköta parkens miljö, men också för att utveckla fler samarbeten med aktörer inom fritids och kultursektorn i Skåne.
5/ Projektet ger fler arbetstillfällen inom kultur och fritidssektorn.
6/ Vi får möjligheter att erbjuda unga kulturutövare en plats i våra lokaler.
7/ Vi kan erbjuda föreningslokaler/aktiviteter/konferenser året runt.
8/ Projektet genererar fler besökare till Kävlinge kommun.
9/ Projektet genererar fler övernattningar i Kävlinge kommun och kommer tillsammans med andra aktörer att bilda underlag för hotellverksamhet och ökad näringsverksamhet.
10/ Projektet innebär att fler människor i Kävlinge engagerar sig i lokala samverkansprojekt.
11/ Projektet ger Kävlinges innevånare fler kultur och fritidsaktiviteter och event, vilket ökar trivseln och drivkrafterna inom kommunen.
12/ Projektet innebär att vi kan investera i en utomhusscen för Kävlinge Amatörteaterförening.
13/ Projektet innebär att föreningen i samarbete med koloniföreningen kan investera i förbättrad standard inom koloniområdet.
Vi har grund för varje del av dessa punkter enligt texten nedan.

Bakgrund

Silverforsen har genom 100årig tradition funnits till för Kävlingeborna i både nöje och allvar. Det som en gång startade 1905 för garveriarbetarna och deras dagliga försörjning med kolonilotter och mötesplats, har genom åren förändrats djupt i karaktär.
Vi har sedan länge en överenskommelse med Kävlinge kommun att hålla området öppet för promenerande och strövande människor i parken, bl.a. med hjälp av en gång och cykelstig som leder runt hela vår fastighet. Själva parkområdet har förbättrats rejält med skötsel och plantering.
Föreningen antog 2004 namnet Silverforsen, samtidigt som en vision för verksamheten tog form. Vår inställning är att parken ska förbli öppen, även i framtiden, som strövområde, rekreationsplats och nöjesplats med arrangemang i form av teater och dans mm.
Vi hyr idag ut dansbanan och partytält till föreningar och allmänhet. Just på grund av vår ökade verksamhet är ambitionen att bygga en samlingslokal så att vi får en året runt verksamhet.
Vår kulturella verksamhet har genom åren förändrats och utvecklats med mycket brett kulturutbud, och vi ser att behoven ökar för varje år. Detaljerade underlag finns och visar på en stadig och stabil ökning för såväl kulturarrangemang som ekonomi.

Omvärldsanalys

Kommunens övergripande mening med samlingslokaler, demokratiskt engagemang och kultur finns i en skrift från 2009 som heter ”Kulturnämndens plan för förskola, skola, Kävlinge Lärcentrum och fritid och kultur i Kävlinge kommun”. Där beskrivs följande Övergripande mål för fritid och kultur:
 • Skapa förutsättningar för berikande kulturupplevelser och kulturaktiviteter, kunskap och lärande samt tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter
 • Stimulera föreningar, enskilda och andra aktörer till att, i en ökande omfattning, utveckla och delta i kultur- och fritidsaktiviteter
 • Utveckla fritids och kulturs olika verksamhetsgrenar så att de förenar människor och därigenom medverkar till integration och inkludering samt att verksamheterna är öppna för alla oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning mm 
 • Erbjuda arenor och mötesplatser för dialog mellan kommuninvånare, kommunen, företag och föreningar
 • Skapa förutsättningar för fler mötesplatser för ungdomar och tillvarata deras inflytande, initiativ och aktiviteter
 • Öka tillgängligheten till och nyttjandegraden av anläggningarna
 • Skapa förutsättningar för god folkhälsa
Silverforsen får inget verksamhetsstöd av Kävlinge kommun idag. Men däremot har vi utvecklat ett mycket bra samarbete med kulturförvaltningen i kommunen, liksom flera andra föreningar, företag och privatpersoner.
Silverforsen har de senaste sex åren haft en explosionsartad utveckling i evenemang som strömmar till parken sommartid. Under denna period har vi registrerat 50 594 betalande gäster under de fyra månader vi har öppet på sommaren. Därför har vi mycket tydligt känt av det enorma behov som finns i Kävlinge för en större samlingslokal.  Ofta är det ett personligt engagemang hos många människor som drivit fram alla dessa aktiviteter och event i vår park.
Eftersom Silverforsen är ansluten till riksorganisationen Folkets Hus och Parker(FHP) blir det också naturligt att grundläggande värderingar assimileras även i vår förening. Föreningens grundläggande uppdrag är inte bara att vara en fastighetsförvaltare för en park eller samlingslokal, utan också att vara en aktiv part för samverkan mellan föreningar, företag, kulturutövare och invånare.
FHP-föreningar runt omkring Kävlinge kommun har alla lyckats ganska bra med föresatserna att bli samverkanspartner, just på grund av egna ägda samlingslokaler. Alla bedriver inte samma sorts verksamhet av naturliga skäl eftersom verksamheterna måste anpassas efter lokala behov.
Så måste även Silverforsen anpassa verksamheten efter lokala behov.
Vi kan konstatera att det i vår kommun endast finns en FHP-ansluten förening som bedriver verksamhet i samverkan med lokalbefolkningen. Därmed är vi också beroende av lokalbefolkningens engagemang för att utvecklas och överleva. Vi har 450 medlemmar i föreningen och rekryterar årligen c:a 15-30 nya varje år. Alla bor i kommunen eller har nära anknytning till föreningen.

Syfte

Vårt projekt syftar till att
 • Bygga en ny samlingslokal
 • Utöka och skapa fler träffar där människor med olika intressen och olika bakgrund kan mötas och bli inspirerade till samverkan i många olika former.
 • Vända oss till allmänhet, föreningar, företag och organisationer för att sprida vårt sätt att arbeta, särskilt med fokus på barn och ungdomar.
 • Öka antalet besökare till Silverforsen för inspiration till samverkan i olika projekt.
 • Öka kunskapen, respekten och förståelsen för den unga kulturen.

Mål

Eftersom en nybyggnation kräver en framtida syn på vår närmiljö, kultur och möten i Kävlinge, dvs. hur vår förening vill att verksamheten ska se ut och fungera – så måste vi också planera för utveckling och överlevnad för många år framåt.
 • Vi vill starta upp och vidareutveckla året runt verksamhet.
 • Vi vill bli ett center för samverkan, event och olika mässor/konferenser i Kävlinge.
 • Vi vill att Kävlinges invånare själva ska styra innehåll, metoder och mål för vår kulturverksamhet.
 • Kunskap och studier är evidensbaserat, inspirerande och leder oss framåt!
 • Vi vill starta upp ett Kävlinge-å projekt med slutmål att hela Kävlinge-åns närområde(30km) etableras som fritids och rekreationsområde.
 • Vi vill skapa underlag för 1-3 anställda inom verksamheten.

Målgrupp

Vi vänder oss till medlemmar, gäster, kunder och samarbetspartners. Genom en ny samlingslokal med året-runt-verksamhet kan vi erbjuda bättre villkor för kulturutövare, samverkan, nöjen och rekreation i vår park.

Praktiska förutsättningar

Vi samarbetar med de Skånska studieförbunden och flera Skånska kulturinstitutioner för att ta fram detaljerade underlag och skisser för våra gemensamma lokalbehov. Samtidigt finns en överenskommelse med Kommunala bostadsbolaget för att delta i projektet med försäljning av aktuell fastighet för nybyggnation av hyreslägenheter. Vår riksorganisation Folkets Hus och Parker anlitas som föreningens konsult.

Organisation och samarbetspartner

En skiss på en ny samlingslokal har redan tagits fram i samarbete med studieförbunden i Skåne och vi räknar med att kunna detaljplanera bygglovshandlingar och ansökningar till kommunen och andra myndigheter inom ungefär ett år.
Vi har redan etablerat samarbete med studieförbund, kommunen, stiftelser, Region Skåne, Leader Lundaland, LIONs club, Rotary, Kävlinge citybutiker, Pensionärsföreningar, teaterföreningar, hemslöjdsföreningar, konstföreningar, musikföreningar, idrottsföreningar, lokala företag och föreningar, och inte minst föreningens gäster och medlemmar.

Alternativen,,

Vi har på dessa sidor redovisat vad styrelsen vill med Silverforsen. Vi har också redovisat underlag för att kunna driva verksamhet i parken. Men styrelsen har också arbetat med alternativ till detta projekt: Vad kommer att hända om vi inte lyckas med vårt projekt? Hur ser framtiden ut då?
 • Större svårigheter att rekrytera förtroendevalda till ideellt arbete i styrelse och verksamhet. Vem är beredd att ta över när denna styrelse inte längre orkar?
  Vad händer då med Silverforsen och parkmiljön? Konsekvenser?
 • Större känslighet för ekonomiska konjuktursvängingar beroende på:
  1/ förändringar med offentliga stöd
  2/ 'incidenter' och skadegörelse
  3/ förändringar inom skatterättsliga området som innebär momsbeläggning av ideell verksamhet och beskattning av resultatvinster
 • Vi är mycket beroende av bra väder! Dåligt väder innebär färre gäster.
 • Samarbetsprojekt och arrangemang endast på sommaren under 4 månader.
 • Större svårigheter att erbjuda uthyrningsbara större lokaler till gäster, föreningar och samarbetspartners.
Som vi redovisat här ovan innebär ett avslag på vår begäran om ändring av detaljplanen att föreningen inom några år kommer att stagnera och verksamheten att upphöra. Det ideella arbete och den tid som funktionärer arbetar inom Silverforsen går inte att ersätta, eftersom var och en funktionär redan idag arbetar mellan 50 och 350 ideella timmar under en fyra månaders period varje säsong. Därtill ska läggas ytterligare hundratal timmar underhållsarbeten på park och dansbana under resterande året.
Således ser styrelsen för Silverforsen ingen annan utväg än att utveckla föreningens ideella och kulturella verksamhet till året runt verksamhet med en eller två anställda.
Vi har också genom denna skrivelse pekat på flera viktiga frågor för att parken ska kunna vara öppen för allmänheten som strövområde och park. Vi har redan blivit erbjudna olika alternativ, men inga av alternativen innebär garantier för att föreningen ska kunna leva livaktigt eller att park och koloniområdet kan behålla eller utveckla nuvarande verksamhet.
Översiktsplanen är kommunens översiktliga vilja om markanvändningen och ingen juridiskt handling. Det är däremot detaljplanen. Om man vill driva en detaljplan som strider mot ÖP så skall beslutet fattas i kommunfullmäktige.
Denna skrivelse har diskuterats i samarbete med Kävlinge kolonistförening, KKB, FHP Riksorganisation, ABF MittSkåne, Musikföreningen i Kävlinge, styrelsemedlemmar från LIONs Kävlinge, styrelsemedlemmar från Rotary Kävlinge, ordförande för LO-distriktet Skåne, Region Skånes kulturförvaltning, Folkets Park Malmö, flera företag i Kävlinge, idrottsföreningar i Kävlinge.
Med anledning av texten ovan hemställer vi:
  Att ärendet handläggs av miljö och byggnadsnämnden
  Att miljö och byggnadsnämnden bifaller vår begäran
Kävlinge den 16 december 2012
Styrelsen för Andelsföreningen Folkets Park i Kävlinge U.P.A

Christer Eklund                           Göran Holmgren                        Gert Henningsson
RoseMari Jensen-Henningsson                                                     Bengt Malmgren

pressmeddelanden

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker

Med anledning av Silverforsens Folkets Parks framtida planer, vill Riksorganisationen Folkets Hus och Parker till Kävlinge kommuns handläggare och politiker framhålla följande:
Föreningslivets betydelse för svensk demokrati och för kulturlivet är erkänt sedan länge – inte minst har föreningsdrivna mötesplatser bidragit till detta. Under de senaste åren har ett allt större intresse utvecklats för det civila samhällets möjligheter att i samverkan med det offentliga bidra till den gemensamma välfärden.
För att stödja denna utveckling har Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting de senaste åren genomfört ett omfattande dialogarbete med civilsamhällets organisationer. Dessa dialoger har lett fram till överenskommelser mellan parterna på både det sociala området och på integrationsområdet. För närvarande genomförs liknande dialoger på kulturområdet.
Regeringen har även i sin Prop. 2009/10:55 ”Politik för det civila samhället” tydligt stakat ut riktlinjerna:
Politiken för det civila samhället ska ha följande mål:
Villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska förbättras. Detta ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer genom att
- utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor delaktiga utifrån engagemanget och viljan att påverka den egna livssituationen eller samhället i stort,
- stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden både som röstbärare och opinionsbildare och med en mångfald verksamheter,
-fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället.
(Politik för det civila samhället, sidan 44)
Vi uppfattar att föreningen Silverforsens Folkpark är och har varit en stabil aktör i kommunen. Vi uppfattar även att man nu uttrycker en önskan om att i samverkan med det offentliga ta sig an framtida utmaningar för ett bättre Kävlinge. Intressanta verksamheter kan här skapas och utvecklas - förutom fler och bättre kulturverksamheter kan en mötesplats vara en plattform för verksamheter inom såväl det sociala som inom integrationsområdet.
Förutsatt att en anda av samförstånd kan skapas ser vi sällsynt goda möjligheter till allt detta.

Med vänlig hälsning
Lennart Derehag VD
Folkets Hus och Parker, Box 17194, 104 62 Stockholm
Direkt 08-452 25 10, Mobil 070-5633747
www.fhp.nu

Per Forsberg, FHP Riksorganisationen

Jag kan som arkitekt och byggrådgivare vid Riksorganisationen Folkets Hus och parker bli orolig för att människors historiska mötesplatser som exempel Silverforsen Folkets park får stryka på foten på grund av kommuners ovilja till samverkan. Politikerna borde se potentialen i det civila samhället och medborgarnas egen kraft att vara med att skapa ett hållbart samhälle. Det talas i den politiska retoriken om de ideella krafternas betydelse i strävan att bygga välfärd men i praktiken ser vi hur dessa krafter motverkas i praktiken.
Läs mer om regeringens beslut i frågan. Här följer ett utdrag:
Överenskommelse regering och civila samhället
Att bevara och utveckla anläggningen i Silverforsen bör vara det huvudsakliga inriktningen. Vi ser flera exempel på folkparker som gör just detta att bevara genom att utveckla. Genom förädling av mark kan resurser frigöras så att moderna och till nutiden anpassade åretruntverksamheter byggas upp, är den trend vi ser runt om i landet. Naturligtvis skall exploatering i parken med bostäder göras på ett sätt som blir ett bra boende samtidigt som en allmän samlings- och kulturlokal ges bästa förutsättningar att utvecklas. Detta är möjligt om viljan finns. Med en åretruntverksamhet och en ökad närvaro i området skapas förutsättningar för bättre skötsel och ökad tillgänglighet hela året. Vi ser även en utveckling i folkparker där även utomhusaktiviteter växer fram även vintertid. Flera parker har öppnats från att varit stängda vintertid. Det mest imponerande exemplet är Liseberg i Göteborg som med jul på Liseberg utvecklats en enorm verksamhet, från att varit en stängd park tidigare vintertid. Med julhandel, uppträdande ljusspel mm.
Politiker sitter som företrädare för medborgarna i kommunen. Med en förankring och mobilisering lokalt kan politiker påverkas. Jag föreslår att ni mobiliserar och kontaktar politikerna att ni gör detta. Från Riksorganisationen Folkets Hus och Parker stödjer vi naturligtvis föreningen i denna verksamhet. Min uppmaning till kommunen och er är att Bevara och utveckla folkparken. Se betydelsen av medborgarnas egen kraft att bygga ett socialt och kulturellt hållbart Kävlinge.
Med vänlig hälsning
Per Forsberg
Arkitekt och byggingenjör
Bygg och Fastigheter

artiklar

www.skd.se